Collection: CASIO STANDARD (Digital)

นาฬิกา คาสิโอ ระบบดิจิตอล แสดงเวลา ปฏิทินอัตโนมัติ การแจ้งปลุกเตือน ไฟแสงสว่าง กันน้ำตามรุ่นที่ระบุ